0683363772

lousteens@gmail.com

Openingstijden

Ma-vr: 9AM-7PM

Wat is Teamcoaching?

Een organisatie is een verzameling individuen die (al dan niet) samen werken binnen een organisatieonderdeel of afdeling en samenwerken om een gemeenschappelijk doel c.q. resultaat te bereiken. Afdelingen/ teams zijn qua samenstelling deels identiek en deels uniek. De diversiteit in samenstelling van personen en persoonlijkheden, elk met hun unieke karakter, vormt doorgaans de kracht van het team. Door ontwikkelingen c.q. omstandigheden kan het gebeuren dat een team niet meer optimaal functioneert hetgeen voor niemand wenselijk is. De oorzaken voor dit probleem kunnen verschillend zijn maar een oplossing is wenselijk… voor iedereen. Immers in een team dat niet lekker functioneert is het niet prettig samenwerken. Onrust, onderlinge discussie, miscommunicatie en bijv. partijenvorming leiden tot een onprettig werkklimaat. De machten en krachten die binnen teams heersen moeten bespreekbaar gemaakt worden. De transitie, het veranderingsproces van zo’n team verdient teamcoaching, en waar noodzakelijk, aanvullend individuele coaching.

Wat is training?

Binnen een team, als samenwerkingsverband van verschillende individuen en groepen, is een goede communicatie belangrijk zo niet vitaal. Binnen teams kunnen aspecten als leeftijd, geslacht, anciënniteit, opleidingsniveau, functie c.q. rol/positie soms een belemmerende rol spelen in communicatie. Zo kan het voorkomen dat de oudere medewerker, die al jàren binnen dit team werkt, van mening is dat hij/zij hier rechten aan kan ontlenen t.o.v. de nieuwere/ jongere medewerker. Dit maakt een respectvolle, open en transparante communicatie voor de jongere medewerker niet makkelijker. In het belang van ieder individu, het team, maar vooral de teamprestatie is het vitaal om voor ieder teamlid een sfeer van veiligheid en vertrouwen te voelen/ ervaren. Dit is immers de basis om onderlinge meningsverschillen/ conflicten te kunnen bespreken en betrokkenheid/ commitment bij het team te voelen. Een team moet elkaar kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden en te behalen (team)resultaten. Dit vereist onder meer vaardigheden om andermans gedrag op een correcte manier te bespreken en elkaar feedback te geven.  De praktijk leert hoe moeilijk dit is c.q. kan zijn. Elk team verdient op dit vlak extra aandacht d.m.v. gerichte/ passende training.

In tijden van bezuinigingen en ombuigingen komt samenwerking makkelijk onder druk te staan, terwijl het juist dan van het grootste belang is om samen te werken. In hechte samenwerking zijn aandacht voor elkaars belangen, respect voor elkaars kennis en kunde en een sfeer van veiligheid en vertrouwen waarin een open en transparante communicatie mogelijk is, randvoorwaardelijk om uiteindelijk succesvol te zijn en resultaten te bereiken. Hoe kun je dat als team bereiken?
Elke organisatie wordt voortdurend blootgesteld aan interne en externe ontwikkelingen die je business beïnvloeden en waarop je moet anticiperen om te kunnen blijven bestaan en groeien. Het is belangrijk dat de mensen die in het bedrijf werken kunnen meegroeien en zich kunnen blijven ontwikkelen. ‘De organisatie’ zijn immers dezelfde mensen die zich elke dag weer opnieuw inspannen en hun best doen om een zo optimaal mogelijk product te leveren. Om met Stephen Covey te spreken is de medewerker de kip met de gouden eieren (het product). “Men wil steeds meer gouden eieren, maar daarvoor moet men wel de kip verzorgen anders legt ze steeds minder. Bedrijven moeten er alles aan doen om optimaal gebruik te maken van de volledige potentie van hun medewerkers”.

Coaching wordt steeds meer ingezet ter ondersteuning van de groei van persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van prestaties waardoor organisaties voordeel kunnen creëren ten opzicht van concurrenten.

Als volwassen professional straal je immers kracht en overtuiging uit. Je uitingen en gedrag boezemen vertrouwen in. Het laat zien waar je voor staat, waar je in gelooft en wie je bent.

Dat bereik je als je jezelf leert kennen, door te investeren in jezelf. Dit betekent blokkades opruimen, beperkende overtuigingen transformeren en nieuwe bewuste keuzes maken.

Coaching op het niveau van overtuiging, identiteit en bezieling!
Voor een organisatie is het belangrijk een visie te hebben op coaching binnen een organisatie die afgestemd moet zijn op de visie van de organisatie zelf. Belangrijk is een visie op de ontwikkeling van mens én organisatie. Door middel van coaching wordt immers ontwikkeling gestimuleerd van medewerkers en staan leidinggevende meer open voor medewerkers, is er sprake van feedback t.a.v. prestaties en worden de prestaties ook verbeterd. Dit levert teams op die energie uitstralen, teams waarin met en van elkaar geleerd wordt, teams die anticiperen op veranderde omstandigheden en uitgaan van hun eigen kracht. Werken vanuit een breed gedragen, aantrekkelijke toekomstvisie, waar mensen zich graag aan willen verbinden. Waar onderlinge verschillen gekoesterd en benut worden, ieder zijn eigen inbreng heeft, elkaar scherp houdt en onderling vertrouwen en verbinding de basis vormen.

 

Belangrijk uitgangspunt bij teamcoaching (of teamgerelateerde individuele coaching) is een duidelijke afbakening aan het begin van het traject, samen met de medewerker(s) en diens leidinggevende. Zij moeten een duidelijk plan van aanpak maken, met heldere doelen en bewuste interventies.

Butterflycoaching richt zich op jòuw organisatie en/of jòuw team en stemt het teamcoachingstraject specifiek en customised af op de fase waarin het team zit en speelt in op de hoofdoorzaak die het team belemmert in zijn functioneren en het bereiken van zijn doelen. Professioneel, veilig en respectvol, doelmatig en doeltreffend.

Ben jij geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op en laat je informeren over de mogelijkheden van individuele coaching, teamcoaching en training.

 

Een reactie plaatsen